Visjon og verdier


Vi vil bidra til å fremme menneskers helse og livskvalitet. Det er videre en visjon for oss å hjelpe mennesker til å hjelpe seg selv. Empati, fleksibilitet og menneskeverd er avgjørende i arbeidet vårt. Dette utgjør fundamentet i et samtaletilbud som ellers er kjennetegnet av faglig tyngde, etisk og juridisk bevissthet.

Vi er av den oppfatning at et menneske er uendelig mye mer enn sin eventuelle diagnose. Samtidig forholder vi oss til diagnoser med ydmykhet. Psykisk helsearbeid er dessuten svært mye mer enn psykiatri og medikamentell behandling selv om dette representerer god hjelp for mange. Vi tilbyr derfor helsetjenester hvor vi tilstreber en nyansert forståelse av problemsituasjonen, og hvordan det skal arbeides med denne.

Hvordan arbeider vi


Vi tilbyr tjenestene våre på dagtid, kveldstid og i helger. Samtalene kan kombineres med aktivitet, for eksempel gåturer. Vi møter mennesker vi skal bistå der det måtte passe best, eksempelvis i deres hjem eller på kontorene våre.

Terapeutene våre arbeider både enkeltvis og i team. Hvis nødvendig, knytter vi til oss andre fagpersoner eller faggrupper utover de vi har i det faste teamet vårt. Terapeutene våre tar gjerne ansvar for koordinering av hjelpeinnsatsen. Vi drøfter saker i team dersom vi har samtykke fra den eller de saken gjelder. Dette gjør vi for ytteligere kvalitetssikring av arbeidet.

Faglig ståsted


Som terapeuter gir vi veiledning. Vi er lydhøre for hjelpmottakers egen problemforståelse og formening om hva som kan være til hjelp. Et faglig standpunkt hos oss er at dette bidrar til å styrke mennersker i arbeidet med livsproblemene deres. Det kan også gi et løft til mennesker der de måtte befinne seg i en rolle som pasient, klient eller bruker.

Godt hjelpearbeid kan romme de enkle løsningene. Det rommer også situasjoner hvor det må arbeides med større innsats. Terapeuter må vise evne og vilje til å se sammenhenger i menneskers liv.

I Samtaleterapi Drammen AS har vi en fagforsåelse som innebærer at menneskelivet har fysiske, psykiske, sosiale og åndelige sider ved seg.

Disse sidene kan henge sammen på ulike vis, og kan bli viktige for det hjelpearbeidet som skal gjøres. Et godt hjelpetilbud handler om å forebygge, fremme helse og lindre livssmerte.

Taushetsplikt


I Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) står det bestemmelser om taushetsplikt. Som helsepersonell har vi taushetsplikt. Vi er pålagt å gjøre unntak fra denne i noen tilfeller.

Viktige eksempler på unntaksbestemmelser er:

- dersom vi har grunn til å tro at barn blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt.

- dersom vi har grunn til å tro at dyr utsettes for svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell.

-nødetater skal varsles dersom det er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom.

Personvernerklæring


Informasjonssikkerhet

Personopplysninger skal ikke komme på avveie eller bli tenkelig for utenforstående. Alle som behandler personopplysninger plikter derfor å innføre rutiner for informasjonssikkerhet.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne as Samtaleterapi Drammen AS, behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Følgende personopplysninger lagres etter avtalemed den enkelte deltaker: Navn, adresse,kjønn,fødselsdato,telefonnummer,e-postadresse,pasientjournal og nærmeste pårørende. Lovgrunnlag: Lov om behandling av personopplysninger(personopplysningsloven §8.)

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne yte forsvarlig helsehjelp og informasjon. Når behandlingsgrunnlageter basert på et samtykke fra den det gjelder, er det en rettighet å trekke samtykket tilbake uten å grunngi årsak.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle rettslige forpliktelser mht. helsehjelp. Grunnlaget for denne behandlingen er personverforordningens artikkel Art 6 (b) http//www.privacy-regulation.eu/da/6.htm

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre terapeuter i forbindelse med ditt kjøp av helsetjenester. Dersom opplysningene innhentes fra andre enn deg, skal du få vite hvor personopplysningene er hentet fra og eventuelt om de stammer fra en offentlig kilde.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Opplysninger til tredjepart utleveres dersom det foreligger samtykke til slik utlevering. Utlevering av opplysninger omfatter det saken gjelder og ikke full journal. I noen tilfeller skal opplysninger gis som følge av rettslige forpliktelser. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere f.eks. kommuner eller andre som kjøper tjenester.

Sletting av personopplysninger

Samtaleterapi Drammen AS følger rutiner beskrevet under for å slette og arkivere personopplysningene. Det kan ikke alltid angis nøyaktig tidspunkt for sletting og av den grunn følges disse kriterier for lagringstiden: Krav til oppbevaring av journaler reguleres av forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000. Det følger av § 14 første ledd i forskriften at: "Pasientjournalene skal oppbevares slik at de ikke kommer til skade eller blir ødelagt, og at uvedkommende ikke får adgang til dem". Det følger av § 14 annet ledd at: "Journalene skal oppbevares til det av helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Hvis ikke journalopplysningene deretter skal bevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, jf. personopplysningsloven § 28. Avlevering eller deponering som nevnt i tredje og fjerde ledd bør ikke skje før det er gått minst 10 år etter siste innføring i journalen.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Daglig leder er personvernombud og påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt: post@samtaleterapidrammen.no

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved fysisk adgangs- og tilgangskontroll. Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresse: Samtaleterapi Drammen AS, Nedre Storgate 45, 3015 Drammen.